Joddlers Användarvilkor

1. Tjänsten

Joddler är en webbpubliceringstjänst avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls av Joddler AB med säte i Göteborg, Sverige.

För att använda dig av Tjänsten måste du vid ansökan om medlemskap hos Joddler acceptera dessa användarvillkor ("Användarvillkoren"). Villkoren anses godkända när du, i samband med att du ansöker om medlemskap på www.joddler.se har klickat i rutan som indikerar att "Jag har läst och godkänner Användarvilkoren".

Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker med ditt användarnamn och du måste skydda ditt lösenord. Du förstår och accepterar att tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Du godkänner att du själv är ansvarig för ditt användande av tjänsten, för dina inlägg och den information du publicerar och för de eventuella konsekvenser det för med sig. Du godkänner att du använder tjänsten enligt alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Joddler frånsäger sig allt ansvar och alla skyldigheter när det gäller tillgänglighet, lämplighet, säkerhet och pålitlighet för tjänsten eller någon annan klientprogramvara. Joddler förbehåller sig även rätten att ändra, stänga av eller avbryta tjänsten med eller utan förvarning, när som helst och utan några skyldigheter gentemot dig.

Du måste vara minst sexton (16) år gammal för att få registrera ett bloggmedlemskap. Du som är under arton (18) år måste ha målsmans tillstånd. Joddler förbehåller sig rätten att förvägra någon Tjänsten, när som helst, utan förvarning och utan särskilda skäl.

2. Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap: ”Enkelt medlemskap” och ”Bloggmedlemskap”. Enkelt medlemskap berättigar till att skriva kommentarer, skriva i forumet och att gästblogga.

Enkelt medlemskap berättigar även till ett enkelt admin-redskap med möjlighet att skriva och redigera ”gästinlägg”. Ett gästinlägg måste kopplas till en produkt.

Bloggmedlemskap berättigar, utöver vad som berättigas i Enkelt medlemskap, till att, som s.k. ”Expertbloggare”, blogga om en eller flera produkter. Kopplat till Bloggmedlemskapet genereras automatiskt en s.k. ”Expertblogg” där såväl alla inlägg från Produktbloggar som gästinlägg och inlägg som inte är kopplade till en specifik produkt samlas. Till Bloggmedlemskapet hör också en kontrollpanel där Expertbloggaren administrerar produktbloggar, Expertblogg och gästinlägg. Det finns endast en ”Expertbloggare” per produkt. Expertbloggaren måste godkänna en Gästbloggare för att dennes inlägg skall synas på produktbloggen. Expertbloggaren kan när som helst stänga ner ett gästinlägg.

Bloggmedlemskap berättigar till underdomäner för en eller flera Produktbloggar, en egen underdomän för Expertbloggen, serverutrymme samt tillgång till bloggverktyg hos Joddler.

Medlemskapen är personliga och kan inte överlåtas. Produktbloggar med tillhörande underdomäner är också personliga men kan överlåtas till annan godkänd Expertbloggare, dock endast efter Joddlers uttryckliga medgivande. Man kan däremot närsomhelst säga upp sitt medlemskonto alternativt en, flera eller alla Produktbloggar.

Det är förbjudet att utnyttja annan medlems användaruppgifter eller annan medlems medlemskonto och dess funktioner. Medlem ansvarar för att förvara lösenord till medlemskonton på säkert sätt i syfte att undvika obehörig åtkomst av medlemskonton. För det fall obehörig åtkomst till medlemskonto eller obehörig användning av användaruppgifter upptäcks, skall anmälan härom omedelbart göras till Joddler . Medlem ansvarar vidare för att ange en fungerande e-post-adress samt, i övrigt, korrekta användaruppgifter och att hålla dessa uppdaterade.

Ett Bloggmedlemskap får ej användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är inte tillåtet att använda bloggtjänsten endast som lagringsplats för bilder. Det är ej heller tillåtet att skapa konstgjord trafik till eller från bloggen eller att, genom omdirigering, vidarebefordra all trafik till andra sajter.

3. Ansvar för Publicerat Material och medlemskonton

Medlem ansvarar själv för de inlägg och material som medlemmen publicerar. Medlem, som har en eller flera produktbloggar, ansvarar även för innehållet i de kommentarer och gästinlägg som besökare lämnar på medlemmens bloggar. Såväl medlemmens egna inlägg som besökares kommentarer och gästinlägg, samt alla inlägg och kommentarer i forumet, anses utgöra publicerat material ("Publicerat Material") och måste följa BBS-lagen (1998:12 - Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor), https://lagen.nu/1998:112, samt Personuppgiftslagen (PUL), https://lagen.nu/1998:204.

Expertbloggaren skall förmedla en korrekt bild av alla produkter han/hon ansvarar för och skriver om. Det är förbjudet att avsiktligen utelämna eller lägga till information som snedvrider den verkliga bilden av produkten eller experters och användares uppfattning eller omdöme av produkten. Joddler förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av en medlem som, genom utelämnande eller snedvridning av information, skapar en felaktig bild av produkten eller omdömen om produkten. Joddler förbehåller sig också rätten att bedöma snedvridningens storlek, relevans och påverkan.

Expertbloggaren skall sträva efter att hålla hög kvalitet i sin/sina Produktbloggar och uppdatera dem i takt med att ny information kommer ut på marknaden. De Expertbloggare som, av en orsak eller annan, inte lever upp till överenskomna krav, kan stängas av omgående, men kontaktas vanligen i syfte att hitta en lösning. I sista hand får Expertbloggaren lämna över ansvaret till Joddler som utser en ny person som tar över driften av Produktbloggen. Joddler förbehåller sig rätten att bedöma när en Expertbloggare brustit i att upprätthålla, i enlighet med detta avtal, överenskommen kvalitetsnivå i sin/sina bloggar.

Joddler förhandsgranskar inte Publicerat Material och kan inte göras ansvarigt för innehållet i Publicerat Material. Joddler ger enbart åtkomst till allt innehåll som en service för besökaren.

www.joddler.se kan innehålla anstötligt, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt material. Eller som i några fall, inlägg som är bedrägliga. Vi förväntar oss att du är försiktig och förnuftig när du använder www.joddler.se.

Joddler varken stöder, representerar eller garanterar sanningshalten, riktigheten eller tillgängligheten i den kommunikation som skickas via tjänsten eller åsikter som uttrycks genom tjänsten. Du samtycker till att all tillit som sätts till det material som skickas via tjänsten, görs på egen risk.

Publicerat Material får inte:
 • Kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv
 • Uppmana till eller utgöra brottslig handling
 • Utgöra stötande innehåll, olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
 • Generera popup-fönster eller innebära spridning av datavirus, generera försök att installera programvara utan läsarens medgivande, eller på annat sätt påverka läsarna med skadlig kod.
 • Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
 • andras personliga och konfidentiella information, t ex kreditkortsnummer, personnummer, hemliga telefonnummer eller körkortsnummer. Information som redan är tillgänglig på andra platser på Internet eller i offentliga register i de flesta fall inte betraktas som privat eller konfidentiell enligt våra policies.
 • Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsförings- eller Lotterilagen
 • Strida mot tystnadsplikt, eller
 • Strida mot upphovsrättsliga regler


Publicerat Material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande eller obscen natur.

Allt Publicerat Material skall vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken.

Joddler har rätt att i efterhand granska allt Publicerat Material, och har rätt att i efterhand ta bort sådant Publicerat Material som strider mot Användarvillkoren eller närsomhelst stänga av ett konto, en blogg eller ta bort innehåll från sajten. Joddler förbehåller sig rätten att bedöma innehållet. För det fall Joddler misstänker att medlem genom Publicerat Material begår brottslig handling, kommer Joddler att göra en polisanmälan.

Om Publicerat Material skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annat, är medlem skyldig att hålla Joddler och samarbetspartners till Joddler skadeslösa.

Identitetsstöld: Det är inte tillåtet att vilseleda genom att utge sig för att vara någon annan eller för att representera en organisation som du inte representerar.

Olagliga aktiviteter: Det är inte tillåtet att använda Joddler för att delta i olagliga aktiviteter eller för att främja farliga och olagliga aktiviteter. I allvarliga fall görs anmälan till relevant myndighet.

Skräppost och fejkade länkningar: Att utnyttja Joddler för distribution av skräppost är förbjudet och kan medföra att ditt konto eller din blogg tas bort. Det är inte heller tillåtet att utforma bloggen i syfte att öka trafiken till din webbplats eller för att flytta upp den bland sökresultaten samt att kommentera andras bloggar för att främja din egen webbplats eller produkt.

Skadlig programvara och virus: Det är inte tillåtet att skapa bloggar som överför virus, ger upphov till popup-fönster, försöker installera programvara utan läsarens medgivande, eller på annat sätt påverkar läsarna med skadlig kod.

Barnsäkerhet: Vi har nolltolerans gentemot innehåll där barn utnyttjas:
 • Barnpornografi: Vi avslutar omgående konton som påträffas med att publicera eller distribuera barnpornografi. Vi anmäler dessutom användaren till myndigheterna.
 • Pedofili: Vi tillåter inte innehåll som uppmuntrar eller främjar sexuell attraktion gentemot barn.
Om du stöter på en blogg som bryter mot våra regler ska du rapportera den genom att klicka på utropstecknet som finns överst i varje blogginlägg.

Vårt team granskar anmälningarna om brott mot våra Användarvillkor. Om bloggen inte bryter mot våra Användarvillkor vidtar vi inte några åtgärder mot bloggen eller dess Expertbloggare. Om vi anser att en blogg bryter mot våra Användarvillkor vidtar vi en eller flera av de följande åtgärderna beroende på hur allvarligt brottet är:
 • Stoppa publik tillgång till bloggen
 • Inaktivera bloggen samt Expertbloggarens åtkomst till sitt konto i Joddler
 • Ta bort bloggen
 • Rapportera användaren till myndigheterna
Våra riktlinjer är viktiga för att vi ska kunna ge användarna en positiv upplevelse när de använder tjänsten. Respektera dessa riktlinjer. Vi kan ibland ändra riktlinjerna och därför rekommenderar vi att du med jämna mellanrum läser igenom dem.

4. Reklamyta och länkar

Joddler äger all reklamyta på generella sidor, såsom startsida och söksidor etc, samt Toppbanner, Småtavlor direkt under Toppbanner, utrymme bredvid Joddlers logotyp samt de banners/länkar som ligger utanför högerkolumnen på sajten (”Outside banners” och ”Outside links”) på alla Produktbloggar och Expertbloggar.

Expertbloggaren äger all reklamyta, förutom Toppbanner, Småtavlor, utrymme bredvid Joddlers logotyp och Outside banners/links på sin/sina Produktbloggar samt sin Expertblogg. Det står Expertbloggaren fritt att utnyttja ytan genom att sälja den till externa annonsörer, antingen direkt eller via s.k. Affiliatenätverk. Utnyttjas inte ytorna för extern reklam skall den lämnas tom. Expertbloggaren har alltså rätt att inte publicera reklam på dessa ytor. Joddler förbehåller sig rätten att alltid utnyttja reklamytorna för Toppbanners, Småtavlor, utrymme bredvid Joddlers logotyp och Outside banners/links i varje Produktblogg.

Expertbloggaren har också rätt att länka till externa sidor under förutsättning att länkningarna inte strider mot detta avtal samt att de sajter länkarna går till har en relevans och koppling till innehållet i produktbloggen som länkningen sker ifrån. Överdriven länkning till en eller flera specifika sajter är inte heller tillåtet. Expertbloggare som bryter mot dessa regler kan stängas av omgående. Joddler förbehåller sig rätten att bedöma relevans, koppling och överdriven länkning. Expertbloggaren har även rätt att ta betalt för länkar till externa sajter. Det måste dock vara visuellt tydligt att det är en reklamlänk.

5. Ansvarsbegränsning

Du godkänner att Joddler frånsäger sig allt ansvar eller alla skyldigheter rörande borttagning, eller oförmåga att lagra eller överföra, innehåll och annan kommunikation som tjänsten omfattar. Joddler förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren för användning och lagring när som helst med eller utan förvarning.

Joddler ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems bloggkonto eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av Publicerat Material.

Joddler strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell användaravgift eller utbetalning av annan ersättning sker. Joddler lämnar således inga garantier avseende Tjänstens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

Joddler ansvarar inte för sådana skador - vare sig direkta eller indirekta - som orsakas av Tjänsten, med undantag för om Joddler orsakar medlem skada genom uppsåtligt agerande eller genom grov oaktsamhet.

Joddler frånsäger sig ansvaret för innehåll från tredje part (inklusive, utan undantag, virus och andra förstörande funktioner). Joddler har inte heller ansvaret att övervaka sådant material från tredje part. Joddler förbehåller sig rätten att när som helst ta bort eller vägra distribuera innehåll som inte följer Avtalet. Joddler förbehåller sig även rätten att komma åt, läsa, spara och visa information om så behövs för att (a) uppfylla lagar, bestämmelser, juridiska processer eller uppfylla myndighetsbegäran, (b) att upprätthålla avtalet, inklusive utredning av möjliga övertramp, (c) upptäcka och förhindra adressförfalskning, säkerhet eller tekniska frågor, (d) svara på supportfrågor, eller (e) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Joddler, dess användare och allmänheten. Joddler är inte ansvarig eller förpliktigad för utövande eller icke utövande av rättigheterna i detta Avtal.

Vad som sägs ovan i denna punkten 5 beträffande Joddler skall i samtliga tillämpliga fall gälla även avseende Joddlers dotterbolag, ägare, ledning, ombud och anställda.

6. Sekretesspolicy

Insamling av dina personuppgifter: För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen www.joddler.se (”Joddler”) måste du vara registrerad användare/medlem. Joddler håller reda på hur du navigerar på webbplatsen, de webbsidor du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

Joddler samlar även in viss information om Ditt operativsystem och din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av Joddler för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen www.joddler.se.

Användning av dina personuppgifter: Joddler samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen Joddler, öka säkerheten och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel kan vi komma att använda din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden till dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan du om så är fallet själv välja om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden, kopplade till ditt medlemskap, anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Vi använder geografisk lokalisering för att fastställa vilken lokalanpassad information som Joddler skall förse sina kunder med.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Joddler och dess närstående bolag utan ditt tillstånd.

Webbplatsen Joddler kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Joddler i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Joddler eller webbplatsen Joddler, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Joddler och webbplatsen Joddler eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten. Personuppgifter som insamlas av Joddler kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där Joddler har sin verksamhet.

Användning av cookie-filer: Webbplatsen Joddler använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och "session-cookies" för att hantera ditt besök på Joddler så som t ex, vilka sidor du ska komma till när du följer länkar etc.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det. Om du väljer att tillåta din dator att acceptera cookie-filer kan du även välja bli ihågkommen vid inloggning på webbplatsen www.joddler.se.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på Joddler eller de andra webbplatser som du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för Joddler kommer du inte att kunna genomföra inloggning eller andra väsentliga funktioner på www.joddler.se.

OBS! Vissa brandväggsprogramvaror (firewalls) stänger av cookies-hanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att webbplatsen ska fungera som önskas.

7. Ändring av Användarvillkoren

Joddler är berättigat att när som helst ändra Användarvillkoren. När sådana ändringar utförs kommer meddelande härom samt den nya versionen av Användarvillkoren att läggas ut på www.joddler.se

Du anses ha accepterat de nya Användarvillkoren för det fall du fortsätter att använda Tjänsten efter den tidpunkt då information om att Användarvillkoren har ändrats har meddelats.

8. Policy för immaterialrätt.

Du samtycker till att Joddler äger alla rättigheter, namn och intressen i och till tjänsten, inklusive all immaterialrätt ("Joddlers rättigheter"). Joddlers rättigheter är skyddade av svensk lagstiftning och av internationell lagstiftning om immaterialrätt. Du samtycker även till att du inte kommer att kopiera, reproducera, ändra eller skapa duplikat av tjänsten. Du godkänner också att du inte kommer att använda någon form av robot, spindel eller annan automatisk funktion, eller manuella processer för att övervaka eller kopiera innehåll från tjänsten. Som beskrivits ovan omfattar Joddlers rättigheter inte innehåll från tredje part som används som en del av tjänsten, inklusive innehåll i kommunikation via tjänsten.

Joddler gör inga anspråk på äganderätt till eller kontroll över innehållet i inlägg eller kommentarer som visas av dig eller via en Joddler-tjänst. Du eller en tredjepartslicensgivare behåller alla patent och varumärken samt all upphovsrätt för det innehåll du presenterar, lägger upp eller visar på eller via Joddlers tjänster. Du är själv ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Genom att presentera, lägga upp eller visa innehåll på eller via Joddlers tjänster som är tillgängliga offentligt, beviljar du Joddler en global, ej tidsbegränsad, icke-exklusiv, royalty-fri licens att återge, publicera och distribuera innehåll via Joddlers tjänster med avsikten att visa och distribuera Joddlers tjänster. Joddler förbehåller sig rätten att med ensam beslutsrätt vägra att godkänna, lägga upp, visa eller överföra innehåll. Joddler har rätt att fortsatt publicera innehåll du publicerat eller som publicerats av andra på din blogg, s.k. Publicerat Material, även om ditt medlemskonto avslutats, oavsett om det skett på ditt eller på Joddlers initiativ.

Du står för och garanterar att du har rättigheterna till, eller tillåtelse att publicera, det material du publicerar på Joddler.

För upphovsrättsskyddat material gäller alltid Upphovsrättslagen. I paragraf 22, Upphovsrättslagen, står: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)”. För att läsa mer om upphovsrättslagen, se: https://lagen.nu/1960:729.

Du kan välja att skicka, lägga upp och visa material på eller via Joddler under en offentlig licens. Du ansvarar för att markera detta manuellt, i enlighet med villkoren för den offentliga licensen. Joddler är inte en del av en offentlig licens mellan dig och en tredje part. Dessutom kan Joddler välja att utöva rättigheterna som ges i (a) den offentliga licensen eller licenser som du väljer att applicera på ditt material, eller (b) det här Avtalet.

9. Ingen återförsäljning av tjänsten.

Du får inte, om det inte finns ett skriftligt godkännande från Joddler, reproducera, kopiera, sälja, handla, återförsälja eller utnyttja (a) någon del av tjänsten, (b) användning av tjänsten, eller (c) åtkomst till tjänsten för kommersiella syften.

10. Representation och garantier.

Du intygar att (a) all information som du uppger för Joddlers tjänster är korrekt och aktuell, och (b) att du har rätt att ingå det här Avtalet och utföra de åtgärder som krävs av dig.

11. Uppsägning och avstängning.

Joddler förbehåller sig ensamrätten att när som helst och utan anledning säga upp tjänsten, säga upp det här Avtalet eller stänga av eller avsluta ditt konto med tillhörande rättigheter. I händelse av uppsägning kommer ditt konto att inaktiveras och du kommer inte att ges åtkomst till ditt konto, dina filer eller till annat innehåll som finns på ditt konto trots att det kan komma att finnas kopior av innehållet kvar i systemet. Tillämpbara delar av avtalet fortsätter att gälla efter uppsägning eller avstängning. Till ditt medlemskap hörande Produktbloggar kan komma att tas över av andra medlemmar.

12. Hela Avtalet.

Vid var tidpunkt gällande Användarvillkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och Joddler och styr ditt användande av tjänsten. Användarvillkoren gäller oavsett tidigare avtal mellan dig och Joddler. När du använder eller köper andra Joddler-tjänster, anslutande tjänster, innehåll eller programvara från tredje part kan även ytterligare villkor och bestämmelser gälla.

13. Vissa övriga bestämmelser

Oförmåga från Joddlers sida att utöva eller vidmakthålla rättigheter eller bestämmelser i Användarvillkoren innebär inte att Joddler avsäger sig dessa rättigheter eller bestämmelser. Om någon klausul i Användarvillkoren bedöms vara ogiltig av en domstol, är parterna överens om att domstolen bör verka för att parternas ursprungliga avsikter avspeglas, och att övriga delar i Användarvillkoren äger full giltighet.

14. Reklamation och preskription

För det fall att du anser dig ha någon form av anspråk gentemot Joddler måste skriftligt meddelande därom snarast, dock senast inom tre veckor från det att du fick, eller borde ha fått, kännedom om anspråkets existens, tillställas Joddler. Anspråk som framställs senare än ett (1) år efter det att den omständighet som föranlett anspråket inträffade, får under alla omständigheter inte göras gällande.

15. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor. Eventuell tvist i anledning av användarvillkoren, deras tillämpning eller i övrigt rörande Joddlers tjänster, skall avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Joddler

Tester
Produktnamn
Omdömen
Tester

-
9
-
8,5
-
8,4
-
7,7
-
7,3
-
8,4
-
8,1
-
8,8
-
8,8
-
8,6

Senaste blogginläggen
Rubrik
Tid
15/1
15/1
11/1
30/12
29/12
28/12
12/12
4/12
30/11
27/11


Senaste kommentarerna
Tävlingsarrangörer Fototävlingar
Sachiko 2011-08-23, 11:17
Från deras hemsida. Reglerna har dessutom upprepats gång på gång...
Tävlingsarrangörer Fototävlingar
HenrikAlmblad 2011-08-21, 12:00
Enligt PhoneArt stämmer inte dessa regler... var har du fått de...
Atomix Virtual DJ
adamjonsson 2011-05-23, 04:04
Ja, det ska fungera. Har funkat för mig innan iallafall. Ska...
HBO Game of Thrones Säsong 1 (2011)
ErikE 2011-05-10, 08:58
Hej JimBob! Den finns inte att köpa ännu, men man kan följa den...
Roxio Toast 11 Titanium
CB 2011-05-09, 18:15
Hej Adam! Du verkar skriva mycket om Apple. Vet du hur man gör...
HBO Game of Thrones Säsong 1 (2011)
JimBob 2011-05-09, 18:12
Verkar vara ngt för mig. Finns den att köpa i Sverige ännu?
Apple iWork
adamjonsson 2011-04-30, 13:32
iWork är perfekt om du som sagt vill göra lite mer med dina...
Asus U53Jc
SusanneS 2011-03-03, 14:49
Ja, den är kanske aningen mindre miljöfarlig än andra datorer i...
Asus U53Jc
CB 2011-02-24, 12:23
Vilken cool idé. Det måste jag rekommendera till min syster...
Canon IXUS 115 HS
Elderscroller 2011-02-16, 14:00
Det får testerna av produkterna utvisa. Man får jämföra med...
Canon IXUS 115 HS
CB 2011-02-14, 20:59
Jag köpte för något år sedan Canon IXUS 870 som på pappret...
Apple iWork
Memphis 2011-02-11, 22:46
Jag måste lära mig iWork, Pages och Keynote. Jag har så svårt...
Apple iWork
aniara 2011-02-11, 11:15
Snyggt! Det måste jag absolut testa. Verkar vara perfekt för...
Blackberry Playbook
Tezz 2011-02-06, 00:09
Det är inte klart ännu när den kommer till Sverige, men det sägs...
Canon Canon LEGRIA HF S21
Sachiko 2011-02-05, 21:18
Ja det är ju bättre att satsa på nyare teknik och högre kvalitet...
Canon Canon LEGRIA HF S21
Underhill 2011-02-04, 00:37
Det känns som att det nog är HF S21 som gäller ändå. Skillnaden...
Blackberry Playbook
Underhill 2011-02-04, 00:06
Vore intressant att höra mer om vad som skiljer Playbook från...
Atomix Virtual DJ
Underhill 2011-02-03, 23:55
Körde för länge sedan med PCDJ men där fanns ju inte så många...
Ankarsrum Assistent Original
nihani 2011-02-03, 12:30
Ja jag tittade länge på KA, men den klarar inte så stora degar....
Apple iLife 11
Stewart 2011-02-03, 00:27
Har haft Mac nu i snart ett år och jag har aldrig ens kollat...
Ankarsrum Assistent Original
CB 2011-02-02, 14:50
Himmel, vad snygg den var. Vad roligt med en svensk...
Sony NGP
Fredrik 2011-02-02, 09:43
Hej. Sony skriver själva endast att Sony NGP lanseras...
Sony NGP
CB 2011-02-02, 00:20
Vet du om den kommer lanseras i Sverige samtidigt?
Husqvarna Viking Emerald 116
KIM 2011-01-27, 21:50
Husqvarna Viking Emerald 116 - Härligt! Detta låter som en...
Allt om Handarbete Sömnadsmagasin
KIM 2011-01-27, 21:44
Jag jobbar på en skola och ansvarar bland annat för alla...
Cillit BANG Anti Fett
Asa 2011-01-27, 21:32
Cillit Bang är grymt! Fast man undrar ju hur miljövänligt det är...
Bugaboo Cameleon
Asa 2011-01-27, 21:27
Jag håller med om att Bugaboo Cameleon är en jättebra vagn. Den...
Schmoove Union Desert Black
CB 2011-01-26, 12:03
Jag måste ha ett par Schmoove Union Desert Black! De är...
Rockstar Games Grand Theft Auto IV
lordlecter 2011-01-26, 07:14
Jag lirade först GTA IV till Xbox 360, älskade känslan på...
Rockstar Games Grand Theft Auto IV
Stewart 2011-01-25, 23:43
Det uppskattas! Jag har spelat GTA 3 men det var länge sedan....
Canon LEGRIA HF S20
Underhill 2011-01-25, 23:05
Hej! Läste ditt intressanta inlägg om Legria HF S20 här ovan....
ZTE Blade
Fredrik 2011-01-24, 14:00
Ja, Blade är väldigt intressant, då det är en telefon som inte...
Rockstar Games Grand Theft Auto IV
lordlecter 2011-01-24, 05:19
Hej Stewart. Lyssnade på ditt tips ang jämförelsen. Senaste...
ZTE Blade
Bluebird 2011-01-23, 20:37
ZTE Blade verkar vara en spännande telefon. Grymt coolt namn för...
Apple TV
Fredrik 2011-01-22, 11:23
Hej JimBob Ja, det är onekligen intressant att Apple TV verkar...
Apple TV
JimBob 2011-01-21, 09:29
Underligt vad olika recensenterna tycker om Apple TV? Några...
Rockstar Games Grand Theft Auto IV
Stewart 2011-01-20, 23:50
Coolt! Något som jag undrar är vad som skiljer GTA 4 från GTA 3,...
Frossle Affiliatenätverk (Frossle)
reklamiblogg 2011-01-11, 10:21
Tackar för det och ändrar omgående.
Frossle Affiliatenätverk (Frossle)
Sachiko 2011-01-11, 09:31
Det heter affiliate inte affliate
Sandrew Låt den rätte komma in
Saga 2011-01-08, 09:02
I USA hade den premiär 1 oktober om jag inte minns fel. Jag vet...
Neteller Neteller.com
JH 2011-01-04, 13:10
Det enda är PAF. De har moneybookers att erbjuda men jag håller...
Apple TV
Fredrik 2011-01-04, 11:46
Självklart! Jag meddelar så fort en version lanseras officiellt...
Apple TV
JimBob 2011-01-04, 11:39
Jag blev för ivrig att hitta den på Apples hemsida så jag...
Apple TV
Fredrik 2011-01-04, 10:04
Hej JimBob! Att det inte finns någon information om Apple TV...
Apple TV
JimBob 2011-01-04, 09:07
Hej Fredrik. Jag hittar inget om Apple TV på Apples svenska...
Neteller Neteller.com
Underhill 2011-01-04, 08:58
Finns det några bettingsidor som Neteller inte funkar med?
Sandrew Låt den rätte komma in
Memphis 2011-01-04, 08:50
Jag kan inte hitta att den amerikanska versionen, av "Låt...
EA Battlefield: Bad Company 2
13234 2010-12-18, 03:45
Kul! Men känslan är väl bäst i tv-spelandet tycker jag :) Har...
Canon EOS 1000D
JimBob 2010-12-03, 09:09
Vad tycker du om kameran? Är den bra, OK eller mindre bra, i...
(OHA) Android
Jimo 2010-11-30, 13:42
Det är tyvärr inte mycket info som kommit ut angående Android...
Viasat OnDemand box
ViasatRobert 2010-11-15, 13:55
Hej jag heter Robert Löwy och är ansvarig för Viasats...
Apple iPhone 4
Underhill 2010-11-12, 17:09
Jag tror inte att iPhone är ensam om att påverkas av fukt. Det...
Apple iPhone 4
aniara 2010-11-12, 16:51
Menar du att telefonen blev bättre av sig själv? utan att du...
The Coding Monkeys Carcassonne
Malin 2010-11-12, 11:54
Åh, jag älskar Carcasonne! Ska fixa hem genast! :) Tack för...
(OHA) Android
aniara 2010-11-11, 13:22
Kul! Då borde det komma uppdateringar för vanliga användare...
Pampers Active fit
Underhill 2010-11-11, 11:19
Håller med om att Active Fit inte lever upp till det som skrivs...
Pampers Active fit
lordlecter 2010-11-10, 22:58
Dessa blöjjor är inte så bra som du säger. Euroshoppers...
Canon EOS 550D
iiidaaw 2010-11-04, 17:07
jag har också en sån kamera, älskar den!
BMW 330i
Memphis 2010-09-17, 16:14
Jodå, 330:n är fantastisk. M3 är snäppet roligare att köra...
BMW 330i
JohanR 2010-09-16, 13:14
Är det inte denna bilen som har någon typ av biturbo som göra...
Sony PlayStation 3
tonyv 2010-09-10, 12:28
Precisionen i Move ska enligt Sony vara betydligt bättre, och...
Sony PlayStation 3
Memphis 2010-09-09, 11:03
Ser grymt kul ut. Vilken skall man välja då? Move eller Wii?...
Sony Vaio VPC-EB1M1E
tonyv 2010-09-01, 12:14
Skulle tro att priset blir lite lägre med AMD. Vad som skiljer i...
Phil & Teds Sport
Memphis 2010-08-30, 16:14
En syskonvagn som Phil & Teds Vibe eller Sport är grymt bra att...
Sony Vaio VPC-EB1M1E
Memphis 2010-08-23, 15:11
Vad ligger bakom valet av AMD?
Phil & Teds Sport
Memphis 2010-08-21, 13:31
Har precis köpt en begagnad Vibe och är grymt nöjd. Det enda...
Mercedes-Benz G 500
JohanR 2010-07-21, 21:21
Häftig bil men skulle hellre ha en Land Rover Defender som känns...
HTC Wildfire
Memphis 2010-07-18, 23:09
Hur är Wildfire i förhållande till iPhone?